1. Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres sklepu internetowego KKS Lech Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bługarskiej 17, 60-320 Poznań, pod warunkiem iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 Konsument zobowiązany jest do odesłania w ciągu 30 dni towaru na własny koszt, na adres sklepu internetowego KKS Lech Poznań. Zwracany/wymieniany/reklamowany towar można również zdać w sklepie Stacja Kolejorz, ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań.
  3. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru oraz dostawy do Klienta, o ile takowe koszty klient poniósł.
  4. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia oświadczenia przez Konsumenta, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez konsumenta sposób w terminie 15 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient ma możliwość sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkody.
  6. W przypadku niezgodności towaru z umową, sklep internetowy KKS Lech Poznań w zależności od żądania Klienta nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta, pod warunkiem poinformowania sklepu internetowego KKS Lech Poznań o niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są (i) niemożliwe lub (ii) wymagają nadmiernych kosztów albo (iii) jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub (iv) gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Klient zostanie poinformowany o decyzji sprzedającego dotyczącej formy rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

 
 

Pobierz formularz zwrotu i reklamacji