REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KKS LECH POZNAŃ

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy KKS Lech Poznań (dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”), działający pod adresem www.sklep.lechpoznan.pl, prowadzony jest przez KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17, 60-320 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000116034, NIP: 7871938871, REGON: 634359262 (zwany dalej: ”KKS Lech Poznań” lub ”Klubem”).
 2. Dane kontaktowe Sklepu to:

a)    Adres e-mail: sklep@lechpoznan.pl

b)    Nr telefonu: 600 589 273

c)    Fanpage na stronie facebook.com: https://pl-pl.facebook.com/StacjaKolejorz/

 

§ 2

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sklep Internetowy KKS Lech Poznań (zwany dalej: „Sklepem Internetowym KKS Lech Poznań” lub „Sklepem”) zajmuje się sprzedażą towarów za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności sprzedażą pamiątek, odzieży oraz innych towarów powiązanych tematycznie z zespołem KKS Lech Poznań (dalej jako „towar” lub „towary”).
 2. Sklep Internetowy KKS Lech Poznań prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
 3. Klientem Sklepu Internetowego KKS Lech Poznań może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej jako „Klient” lub „Klienci”).
 4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia zgodnie z procedurą „Krok po Kroku”, dostępną na stronie internetowej Sklepu Internetowego KKS Lech Poznań, oraz zapłata ceny. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
 5. W przypadku niedostępności towaru oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim wypadku to 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep w powyższym terminie zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną, lub na wyraźne życzenie Klienta proponuje towar zastępczy.
 6. Sklep dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy treści wybrane przez klienta do personalizacji produktu noszą treści wulgarne lub rasistowskie.
 8. Wraz z dostarczonym towarem Klient otrzymuje komplet dokumentów, w którego skład wchodzą:

a)    potwierdzenie zawarcia umowy,

b)    pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

c)    wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 3

CENY ZAMÓWIEŃ I KOSZTY PRZESYŁKI

 

 1. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.
 2. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  1. przelew bankowy
  2. przelew elektroniczny
  3. płatność kartami Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic i Maestro
 3. Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia pod rygorem odrzucenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu. W przypadku płatności kartą w serwisie Paynow czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pozytywnej autoryzacji płatności.
  1. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, tj. po przekierowaniu bezpośrednio z Serwisu na stronę serwisu lub Paynow.
  2. Transakcja nieopłacona w procesie składania zamówienia, (czyli przy wykorzystaniu płatności za pośrednictwem serwisu Paynow) zostanie anulowana, przy czym możliwe jest ponowne przystąpienie do płatności w czasie nie przekraczającym 15 minut od jej anulowania. Po upływie 15 minut od złożenia i nieopłacenia danego zamówienia zostanie ono ostatecznie anulowane i usunięte, a Użytkownik powinien rozpocząć transakcję od nowa.
 4. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych towarów Pocztą Polską lub pocztą kurierską. Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:
  1. Kurier DPD – 17,90 zł
  2. InPost Paczkomaty – 17 zł
  3. Przesyłka zagraniczna europejska – 119,00 zł
  4. Przesyłka zagraniczna poza Europę – 159,00 zł
  5. Kurier DPD pobranie – 22,80 zł (tylko dla Klientów posiadających zarejestrowane Konto Użytkownika)
 5. Zamówienia o wartości powyżej 200,00 zł na terenie Polski przesyłane są nieodpłatnie pocztą kurierską.
 6. Sklep może na życzenie klienta wystawić za zakupione towary fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami.
 7. Numer SWIFT banku Sklepu to: PKOPPLPW.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

 

§ 4

ZWROTY I REKLAMACJE

 

 1. Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres sklepu internetowego KKS Lech Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul.  Bułgarskiej 17, 60-320 Poznań, faxem (+48 61 661 61 75) lub na adres email sklep@lechpoznan.pl, pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji podanej przez konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Koszulki i produkty dziecięce z wybranym przez klienta nadrukiem). 
 3. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest do odesłania w terminie 30 dni towaru na własny koszt, na adres Sklepu Internetowego KKS Lech Poznań.
 5. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru. Klient pokrywa natomiast wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 6. W przypadku, w którym umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sklep gwarantuje odbiór towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 7. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany następująco: w przypadku płatności kartą płatniczą, kredytową lub debetową, na tę samą kartę, którą opłacony był towar. W przypadku innego rodzaju płatności zwrot zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób w terminie 30 dni od daty otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem dokonania przez Konsumenta zwrotu zakupionego towaru.
 8. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu Klientowi nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient ma możliwość sporządzenia w obecności kuriera lub w placówce operatora pocztowego protokołu szkody.
 9. Sklep ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sklep, jest dłuższy.
 10. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi Sklep ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż 2 lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
 11. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 12. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
   4. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  3. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca
  4. udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 11 i 12 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 11 i 12 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 14. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sklep może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, o których mowa w § 4 ust. 15 Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 15. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności towaru z umową.
 16. Koszty napraw lub wymiany towaru ponosi Sklep. Konsument jest obowiązany udostępnić Sklepowi towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sklepu.
 17. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli towar jest niezgodny z umową, gdy:
  1. Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 18. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 19. Sklep może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, jeśli wykaże, że brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 20. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar na jego koszt. Sklep zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 

§ 5

ODBIÓR OSOBISTY

 

 1. Sklep Internetowy KKS Lech Poznań przewiduje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w sklepie firmowym znajdującym się przy ul. Bułgarskiej 17, 62-320 Poznań (od strony IV trybuny INEA Stadionu w Poznaniu) od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 i soboty 10-14.
 2. Klient może odebrać zamówiony towar po otrzymaniu za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości odbioru towaru, jednakże nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym KKS Lech Poznań z opcją odbioru osobistego wydany zostanie osobie wskazanej w zamówieniu (osobie zamawiającej lub upoważnionej do odbioru przez zamawiającego w zamówieniu), po okazaniu ważnego dowodu tożsamości oraz danych zamówienia (numer zamówienia i przedmiot zamówienia).
 4. Klient uprawniony jest do odbioru towaru w terminie do 10 dni od dnia otrzymania za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości osobistego odbioru towaru w punkcie odbioru. Po upływie terminu 10 dni zamówienie dokonane przez zamawiającego zostanie anulowane (zapłacona przez Klienta cena zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta).

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Osoby dokonujące zakupu w Sklepie Internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych (na warunkach określonych w formularzu zamówienia towaru) KKS Lech Poznań S.A.
 2. Do przetwarzania danych osobowych  stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, a w przypadku Użytkowników Serwisu także w  związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zdjęcia i opisy umieszczone na niniejszej stronie internetowej KKS Lech Poznań S.A. oraz Sklepu stanowią własność w świetle prawa autorskiego i objęte są ochroną majątkowych i osobistych praw autorskich. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez uzyskania uprzedniej zgody, stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. KKS Lech Poznań S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie, przy czym zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych lub realizowanych przed dniem ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.