REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KKS LECH POZNAŃ

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy KKS Lech Poznań (dalej jako „Sklep” lub „Sklep Internetowy”), działający pod adresem www.sklep.lechpoznan.pl, prowadzony jest przez KKS Lech Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17, 60-320 Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy nr KRS 0000116034, NIP: 7871938871, REGON: 634359262 (zwany dalej: "KKS Lech Poznań" lub "Klubem").
 2. Dane kontaktowe Sklepu to:

a)    Adres e-mail: sklep@lechpoznan.pl

b)    Nr telefonu: +48 61 886 30 75

c)    Nr fax: +48 61 661 61 75

 

§ 2

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sklep Internetowy KKS Lech Poznań (zwany dalej: "Sklepem Internetowym KKS Lech Poznań" lub "Sklepem") zajmuje się sprzedażą towarów za pośrednictwem Internetu, w tym w szczególności sprzedażą pamiątek, odzieży oraz innych towarów powiązanych tematycznie z zespołem KKS Lech Poznań (dalej jako „towar” lub „towary”).
 2. Sklep Internetowy KKS Lech Poznań prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
 3. Klientem Sklepu Internetowego KKS Lech Poznań może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej jako „Klient” lub („Klienci”).
 4. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia zgodnie z procedurą „Krok po Kroku”, dostępną na stronie internetowej Sklepu Internetowego KKS Lech Poznań, oraz zapłata ceny. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.
 5. W przypadku niedostępności towaru oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie. Maksymalny czas realizacji zamówienia w takim wypadku to 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia zamówienia, a w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep w powyższym terminie zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną, lub na wyraźne życzenie Klienta proponuje towar zastępczy.
 6. Sklep dostarcza zamówiony towar wolny od wad fizycznych i prawnych.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy treści wybrane przez klienta do personalizacji produktu noszą treści wulgarne lub rasistowskie.
 8. Wraz z dostarczonym towarem Klient otrzymuje komplet dokumentów, w którego skład wchodzą:

a)    potwierdzenie zawarcia umowy,

b)    pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

c)    wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

§ 3

CENY ZAMÓWIEŃ I KOSZTY PRZESYŁKI

 

 1. Wszystkie ceny podane w ofercie Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, bez wpływu na ceny dotyczące zamówień złożonych wcześniej lub będących w trakcie realizacji.
 2. Sklep akceptuje następujące formy płatności:

a)    przelew bankowy

b)    przelew elektroniczny

 1.  Płatności należy dokonać nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty złożenia zamówienia pod rygorem odrzucenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 2. Zamówienia realizowane są poprzez wysyłkę zamówionych towarów Pocztą  Polską lub pocztą kurierską . Należność z tytułu realizacji zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Koszty przesyłki wynoszą odpowiednio:

a)    Kurier DPD - 14,90 zł

b)    Przesyłka zagraniczna europejska – 119,00 zł

c)    Przesyłka zagraniczna poza Europę – 159,00 zł

d)    Przesyłka pobraniowa – 19,00 zł (tylko dla Klientów posiadających zarejestrowane Konto Użytkownika )

 1. Zamówienia o wartości powyżej 200,00 zł na terenie Polski przesyłane są nieodpłatnie kurierem.
 2. Minimalna wartość zamówienia to 25,00 zł.
 3. Sklep może na życzenie klienta wystawić za zakupione towary fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami lub w terminie późniejszym za pośrednictwem operatora pocztowego.
 4. Numer SWIFT banku Sklepu to: PKOPPLPW.

 

§ 4

ZWROTY I REKLAMACJE

 

 1. Konsument, czyli Klient będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą na adres sklepu internetowego KKS Lech Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul.  Bułgarskiej 17, 60-320 Poznań, faxem (+48 61 661 61 75) lub na adres email sklep@lechpoznan.pl, pod warunkiem, iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji podanej przez konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( Koszulki i produkty dziecięce z wybranym przez klienta nadrukiem). 
 3. Konsument ma możliwość skorzystania ze wzoru formularza zwrotu i reklamacji, stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest do odesłania w terminie 30 dni towaru na własny koszt, na adres Sklepu Internetowego KKS Lech Poznań.
 5. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
 6. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób w terminie 30 dni od daty otrzymania przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem dokonania przez Konsumenta zwrotu zakupionego towaru.
 7. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu Klientowi nosi znamiona uszkodzenia lub próby otwarcia, Klient ma możliwość sporządzenia w obecności kuriera lub w placówce operatora pocztowego protokołu szkody.
 8. W przypadku niezgodności towaru z umową, Sklep Internetowy KKS Lech Poznań w zależności od żądania Klienta nieodpłatnie wymieni towar lub dokona naprawy niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta, pod warunkiem poinformowania Sklepu Internetowego KKS Lech Poznań o niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od jej wykrycia. W wypadku gdy naprawa albo wymiana są:

a)    niemożliwe,

b)    wymagające nadmiernych kosztów,

c)    niemożliwe do realizacji w odpowiednim czasie,

d)    narażające kupującego na znaczne niedogodności,

kupujący ma  prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Klient zostanie poinformowany o decyzji sprzedającego dotyczącej formy rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od momentu jej zgłoszenia.

 

§ 5

ODBIÓR OSOBISTY

 

 1. Sklep Internetowy KKS Lech Poznań przewiduje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w sklepie firmowym znajdującym się przy ul. Bułgarskiej 17, 62-320 Poznań (od strony IV trybuny INEA Stadionu w Poznaniu) od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 i soboty 10-14.
 2. Klient może odebrać zamówiony towar po otrzymaniu za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości odbioru towaru, jednakże nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 3. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym KKS Lech Poznań z opcją odbioru osobistego wydany zostanie osobie wskazanej w zamówieniu (osobie zamawiającej lub upoważnionej do odbioru przez zamawiającego w zamówieniu), po okazaniu ważnego dowodu tożsamości oraz danych zamówienia (numer zamówienia i przedmiot zamówienia).
 4. Klient uprawniony jest do odbioru towaru w terminie do 10 dni od dnia otrzymania za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenia możliwości osobistego odbioru towaru w punkcie odbioru. Po upływie terminu 10 dni zamówienie dokonane przez zamawiającego zostanie anulowane (zapłacona przez Klienta cena zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta).

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Osoby dokonujące zakupu w Sklepie Internetowym dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych (na warunkach określonych w formularzu zamówienia towaru) KKS Lech Poznań S.A.
 2. Do przetwarzania danych osobowych  stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, a w przypadku Użytkowników Serwisu także w  związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Zdjęcia i opisy umieszczone na niniejszej stronie internetowej KKS Lech Poznań S.A. oraz Sklepu stanowią własność w świetle prawa autorskiego i objęte są ochroną majątkowych i osobistych praw autorskich. Wykorzystywanie ich lub rozpowszechnianie bez uzyskania uprzedniej zgody, stanowi naruszenie praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. KKS Lech Poznań S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego w każdym czasie, przy czym zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień złożonych lub realizowanych przed dniem ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.